Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Η εορτή των Αγίων Αρχαγγέλων στην Ιόππη (VIDEO+ΦΩΤΟ)


από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - εκ της Αρχιγραμματείας

Τήν Παρασκευήν, 8ην/21ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην εἰς τήν παραλίαν τῆς πόλεως Ἰόππης. Τόν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, καέντα παντελῶς κατά τήν δεκαετίαν τοῦ 1950 ἀνεκαίνισεν ἰδίαις δαπάναις ὁ καί Προϊστάμενος αὐτῆς, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός.
Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων τῶν ὁμόρων πόλεων τῆς Ρέμλης- Ἀρχιμανδρίτου π. Νήφωνος, Λύδδης- Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου, τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ, τοῦ ἡγουμένου Φχές Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμόφτη, τοῦ ἐφημερίου Ἰόππης Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίν καί ἄλλων ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων π. Κωνσταντίνου, τῇ ψαλμῳδίᾳ ἑλληνιστί Ἱεροψαλτῶν προσκεκλημένων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τοῦ Καθηγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ καί ἀραβιστί ὑπό τοῦ Ἱεροψάλτου τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης, τῇ παρουσίᾳ  ἐκπροσώπου τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας  κ. Εὐαγγέλου Παναγιώτου μετά συνεργατῶν αὐτοῦ,  τῆς Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Andrea Păstârnac, τοῦ Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς τό Ἰσραήλ καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε καί τῇ εὐλαβεῖ προσευχῇ Ἀραβοφώνων, Ρωσοφώνων καί Ρουμανοφώνων πιστῶν, μελῶν τῆς ἐνορίας τῆς Ἰόππης καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρωσίας καί μελῶν τοῦ σωμάτων τῶν Προσκόπων, οἵτινες καί εἶχον ὑποδεχθῆ τόν Μακαριώτατον ἅμα τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ.
Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:
«Σέ τόν ἀρρήτως ἑνώσαντα τοῖς ἐπουρανίοις Χριστέ τά ἐπίγεια καί μίαν Ἐκκλησίαν ἀποτελέσαντα Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων ἀκαταπαύστως μεγαλύνομεν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς φιλέορτοι Χριστιανοί καί προσκυνηταί,
Χαίρει χαρᾷ σήμερον τά τῆς Ἐκκλησίας πέρατα ἐπί τῇ ἑορτίῳ μνήμῃ τῆς συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἁγίων ἀσωμάτων καί οὐρανίων ταγμάτων.
Ἰδιαιτέρως δέ χαίρει χαρᾷ μεγάλῃ ἡ βιβλική πόλις ὑμῶν Ἰόππη, ἡ τελοῦσα ὑπό τήν προστασίαν τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐάν οἱ ἄνθρωποι ἀποτελοῦν τήν κορωνίδα τῆς ὁρατῆς καί ἐπιγείου τοῦ Θεοῦ Δημιουργίας, οἱ ἄγγελοι ἀποτελοῦν τήν κορωνίδα τῆς ἀοράτου καί ἐπουρανίου τοιαύτης. «Λόγῳ Σου τῷ ἐνυποστάτῳ», λέγει ὁ μελῳδός, «τήν ἄϋλον οὐσίαν τῆς τῶν Ἀγγέλων πληθύος δημιουργήσας φῶτα ἀνέδειξας οἰκτίρμον, τοῦ ἀρρήτου φωτός πληρούμενα ἀπαύστως, εὐλογητός εἶ κράζοντα, ὁ Θεός εἰς τούς αἰῶνας».
Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Δημιουργός τῶν λογικῶν ἀΰλων καί ἀοράτων φύσεων, δηλονότι τῶν ἀγγέλων, εἶναι Κύριος ὁ Θεός ὡς διδάσκει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων: «ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται», (Κολ. 1,16). Κατά τόν μέγαν Βασίλειον, «τάς λογικάς καί ἀοράτους φύσεις τῶν Ἀγγέλων ἐδημιούργησεν ὁ Θεός πρίν ἀπό τόν κόσμον», (Λόγος εἰς τήν Ἐξαήμερον).
Κύριον ἔργον τῶν ἀγγέλων εἶναι νά δοξολογοῦν τόν Θεόν «Ἀγγέλοις ἔργον δοξολογεῖν Θεόν. Πάσῃ τῇ στρατιᾷ τῶν ἐπουρανίων ἕν τοῦτο ἔργον, δόξαν ἀναπέμπειν τῷ κτίσαντι», λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος. (ΕΠΕ, 5,128). Τοῦτο δέ περιγράφει ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ εἰς τά θεῖα ὁράματα αὐτοῦ, ὡς λέγει καί ὁ μελῳδός: «Τά τῶν ἀγγέλων τάγματα, ἐν ποικίλῃ μορφῇ κατιδών, Ἰεζεκιήλ προϊστορῶν ἐκήρυττεν. Ἐν οἷς ἐξαπτέρυγα τά Σεραφείμ παρίσταται καί τά Χερουβίμ πολυομμάτων ἐκύκλουν, μεθ᾽ ὧν τούς Ἀρχαγγέλους, ἠλεκτρίνους ἑώρα, Χριστόν δοξολογοῦντας εἰς πάντας τούς αἰῶνας».
Ἐξάλλου ὁ Προφήτης Ἠσαΐας περιγράφων τό ὅραμά του, λέγει: «Εἶδον τόν Κύριον καθήμενον ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπῃρμένου καί πλήρης τῆς δόξης ὁ οἷκος αὐτοῦ. Καί Σεραφείμ εἰστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ… καί ἔλεγον: ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ», (Ἠσ. 6,2-3).
Ἔργον ἐπίσης τῶν ἀγγέλων εἶναι ἡ διακονία τοῦ Θεοῦ «εὐλογεῖτε τόν Κύριον, -ἀναφωνεῖ ὁ Προφήτης Δαυίδ-, πάντες οἱ ἄγγελοι Αὐτοῦ, εὐλογεῖτε τόν Κύριον πᾶσαι αἱ δυνάμεις Αὐτοῦ , λειτουργοί αὐτοῦ ποιοῦντες τό θέλημα αὐτοῦ», (Ψαλμ. 102, 20-21). Οἱ ἄγγελοι λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «πάντες εἰσι λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν», (Ἑβρ. 1, 14).
Τήν διακονίαν ταύτην, δηλονότι τῆς ἀπό τοῦ Θεοῦ ἀποστολῆς αὐτῶν τῶν ἀγγέλων εἰς τούς ἀνθρώπους ἐπετέλουν οἱ διαπρεπέστατοι τῶν ἀσωμάτων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Διά τοῦτο καί ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία τιμᾷ ἰδιαζόντως τήν πανέορτον αὐτῶν μνήμην σήμερον, ψάλλουσα: «Ἄρχων Ἀγγέλων πέφυκε Μιχαήλ ὁ Ἀρχάγγελος ἀλλά συδοξάζεται, αὐτῷ λαμπρότερον ὁ μύστης τῆς χάριτος καί τῆς Παρθένου Μαρίας μνήστωρ σεπτός ὁ τῶν ἀσωμάτων, Στρατηγός ἐπαξίως, χαράν προδιαγγέλλων Γαβριήλ τοῖς βοῶσι. Λαός ὑπερυψοῦτε Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας».
Μέ ἄλλα λόγια ἀγαπητοί μου, οἱ θεῖοι νόες Μιχαήλ καί Γαβριήλ ἀναδεικνύονται προστάται πάντων τῶν τιμώντων αὐτούς ἀνθρώπων. Τοῦτο δέ σημαίνει ὅτι κάθε ἄνθρωπος πιστός ἔχει καί τό φύλακα ἄγγελόν του, ὡς μνημονεύει εἰς τούς Κυριακούς λόγους ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος: «λέγω γάρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διά παντός βλέπουσι τό πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς», (Ματθ. 18,10). Οἱ ἄγγελοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρρησίαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἀναλαμβάνουν τήν μέριμναν καί προσταίαν τῶν δικαίων, δηλονότι τῶν πιστῶν καί ταπεινῶν τῇ καρδίᾳ, ὡς λέγει καί ὁ Δαυΐδ: “Παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτόν καί ρύσεται αὐτούς”. ( Ψαλμ. 33,8),
Οὐχ ἦττον ὅμως οἱ ἄγγελοι καί δή οἱ ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ διακρίνονται διά τήν συμβολήν καί συμμετοχήν αὐτῶν εἰς μεγάλα γεγονότα τῆς ἱστορίας τῆς θείας ἀποκαλύψεως, δηλονότι τοῦ μυστηρίου τῆς θείας ἐν Χριστῷ Οἰκονομίας. Ἄγγελος ἐπί παραδείγματι ἐπαρουσιάσθη ἐνώπιον τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ὅταν οὗτος προετοιμάζετο νά εἰσέλθῃ εἰς τήν Ἱεριχώ λέγων: “ἐγώ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου νυνί παραγέγονα… λῦσαι τό ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου, ὁ γάρ τόπος, ἐφ᾽ ᾧ νῦν ἔστηκας ἐπ᾽ αὐτοῦ ἅγιός ἐστι”, (Ναυῆ 5, 13-16). Ὁ ἄγγελος Γαβριήλ ἀπεστάλη ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν Γαλιλαίας Ναζαρέτ πρός Παρθένον Μαριάμ καί εἶπεν αὐτῇ: Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ, εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν”, (Λουκ. 1, 26-28).
Ἰδιαιτέραν μνήμην ποιεῖται σήμερον ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τοῦ διαπρεπεστάτου Ταξιάρχου τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων Μιχαήλ διά τάς πολλάς αὐτοῦ εὐεργεσίας καί χάριτας τῷ ἀνθρωπίνῳ ἡμῶν γένει. Οὗτος ἰδών τόν ἀποστάτην ἄγγελον τόν σατανᾶν πεσόντα συνήγαγε τούς τῶν ἀγγέλων χορούς καί εἰπών, Πρόσχωμεν, ὕμνησε μετά φωνῆς τόν τῶν ὅλων Κύριον λέγων: “Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ”. Ἡ τοιαύτη λοιπόν συγκρότησις, ὡς λέγει ὁ Συναξαριστής, ὠνομάσθη Σύναξις τῶν Ἀγγέλων τοὐτέστι προσοχή καί ὁμόνοια καί ἕνωσις.
Δεηθῶμεν τοῦ προστάτου καί φύλακος τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἵνα διά τῶν μεσιτειῶν αὐτοῦ καί τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας τύχωμεν καί ἐν τῷ νῦν καί ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι τῆς τοῦ Θεοῦ καί Πατρός χάριτος καί προστασίας, Ἀμήν».
Πολλοί τοῦ ἐκκλησιάσματος προσῆλθον εἰς τήν θείαν Κοινωνίαν εἰς πάντας δέ κατά τήν διανομήν τοῦ Ἀντιδώρου διένειμεν εἰκόνας ὁ Μακαριώτατος.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἀνακαινίσας τήν Μονήν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός παράθεσεν εἰς τό ἡγουμενεῖον τῆς Μονῆς δεξίωσιν εἰς πάντας, εἰς δέ τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ καί Προύχοντας τοῦ ποιμνίου πλουσίαν τράπεζαν.

Διοίκηση και διάκριση


του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Βενεδίκτου


Kάθε επέτειος έχει την  βαρύτητά της και φέρει την ευθύνη της, αυθόρμητα έρχεται ο απολογισμός και επιστρατεύει τον συνήγορο ή διευκολύνει τον κατήγορο. Βρίσκεται μεταξύ επαίνου και αποδοκιμασίας, επιτυχίας και άρνησης. Ευτυχώς,  αναλογιζόμενοι ως αγιοταφιτική αδελφότητα  τα πεπραγμένα του Μακαριωτάτου Πατρός και Πατριάρχου μας, Κου κου ΘΕΟΦΙΛΟΥ του Γ  , θα σημειώσουμε ότι η ποιμαντορία του χαρακτηρίσθηκε  από σύνεση, ευγένεια και απλότητα. Ήδη τα εννέα χρόνια ( 9/22 Νοεμβρίου 2005/2014) στο Θρόνο του πρωτόθρονου Πατριαρχείου, μας έδειξαν πολλά και αναμένουμε έτι περισσότερα.
Επειδή υπάρχει  ο κίνδυνος ώστε η λεπτομερή αναφορά στα έργα του να χαρακτηρισθεί ως γραφικότητα, αφήνω αυτά να πείσουν τους επιφυλακτικούς και να επαναφέρουν τους προκατειλημμένους. Η αναφορά σ΄ αυτά δεν  γίνεται για να συντηρήσουμε εγωισμούς, αλλά να τροφοδοτήσουμε τις σελίδες της νεώτερης εκκλησιαστικής ιστορίας, για να διδαχθούμε οι υπόλοιποι, να θαυμάσουμε οι διάφοροι και να προβληματισθούν οι άλλοι.
Η πρωθιεραχική διακονία του στην Σιωνίτιδα  Εκκλησία βρέθηκε σε δύσκολες συγκυρίες, αλλά δεν χάθηκαν οι ευκαιρίες . Η ειρήνευση και η προκοπή είναι μέριμνά του. Παρ’ όλο που οι καταστάσεις δεν ήταν απόλυτα ευχάριστες ή εύκολες, κατάφερε να διοικήσει με διάκριση και να διακριθεί στην διοίκηση. Με αυτό τον τρόπο  τα νέφη δεν έγιναν μπόρες  και οι διαφωνίες δεν έγιναν ρωγμές.
Η παγκόσμια ειδησεογραφία πολλά μαρτυρεί και η τοπική επικαιρότητα αρκετά προδίδει, παρά ταύτα συνεχίζει ο Μακαριώτατος Κος  ΘΕΟΦΙΛΟΣ να οδηγεί το πλοίο της Μητέρας των Εκκλησιών σε λιμάνια απάνεμα, αψηφώντας τρικυμίες και προβλήματα. Εμείς θα συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για να συνεχίσει να πλέει το σκάφος Της. Θα πετύχει ακόμη περισσότερα  έχοντας ως πυξίδα τις υϊικές ευχές μας και ως πηδάλιο την σκέψη  μας, για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
+ ο Φιλαδελφείας Βενέδικτος

Η εορτή της ανακομιδής του Αγίου Γεωργίου στην Λύδδα (VIDEO+ΦΩΤΟ) από το Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤήν Κυριακήν, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τόν Ἱερόν προσκυνηματικόν Ναόν αὐτοῦ τοῦ Πατριαρχείου, κέντρον τῆς λατρείας τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος αὐτοῦ, ἐν τῇ πόλει τῆς Λύδδης τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.
Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἑορτάζεται οὐχί ἡ μνήμη τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου, ἀλλά τό γεγονός τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου λειψάνου αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ εἰς Ρώμην περί τό 305 μ.Χ., εἰς τόν τόπον τῆς καταγωγῆς αὐτοῦ ἐκ μητρός καί δή τοῦ ἐνταφιασμοῦ αὐτοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς Λύδδης, ἔνθα ἀπ’ ἀρχῆς, συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὑπῆρχε πρωτοχριστιανική Κοινότης. (Πράξ. 9,32-35).
Ἐπί τοῦ τάφου, εἰς τόν ὁποῖον μετεκομίσθη τό ἱερόν λείψανον τοῦ ἁγίου Γεωργίου εἰς Λύδδαν, ἔκτισε μεγαλοπρεπῆ Ναόν ἡ μήτηρ τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου ἁγία Ἑλένη, ἐλθοῦσα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν κατά τήν δεκαετίαν 326-336 μ.Χ.
Εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ἱερόν Ναόν τοῦτον, τόν διασωθέντα διά μέσου τῶν αἰώνων εἰς μνήμην καί τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, παρά τό γεγονός ὅτι τό ἥμισυ αὐτοῦ ἐλήφθη εἰς χρόνους ἀγνώστους ἡμῖν καί χρησιμοποιεῖται ὡς τέμενος ἕως τῆς σήμερον, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Διονυσίου, παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἀλεξάνδρου Γεννηματᾶ τοῦ Πρέσβεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Ἰσραήλ κ. Παναγῆ καί τῆς Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἀνδρέα, ψαλλούσης ἀραβιστί τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος τῆς Λύδδης καί μετέχοντος διά προσκύνησιν εἰς τόν τάφον τοῦ Ἁγίου πολλοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐκ Λύδδης καί ἐξ ἄλλων περιοχῶν τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν κατεχομένων περιοχῶν, οὐχί βεβαίως ὡς κατά τά προηγούμενα ἔτη, λόγῳ τῆς ραγδαίας βροχοπτώσεως.
Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τούς πιστούς, ἔχοντα οὕτως ἑλληνιστί:
«Ἀξίως τοῦ ὀνόματος ἐπολιτεύσω στρατιῶτα Γεώργιε. Τόν σταυρόν γάρ τοῦ Χριστοῦ, ἐπ’ ὤμων ἀράμενος, τήν ἐκ διαβολικῆς πλάνης χερσωθεῖσαν γῆν ἐκαλλιέργησας καί τήν ἀκανθώδη θρησκείαν τῶν εἰδώλων ἐκριζώσας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως κλῆμα κατεφύτευσας.
Ὅθεν βλυστάνεις ἰάματα τοῖς ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ πιστοῖς καί Τριάδος γεωργός δίκαιος ἀνεδείχθης. Πρέσβευε, δεόμεθα, ὑπέρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καί σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀγαπητοί ἐν Χιρστῷ ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς φιλέορτοι Χριστιανοί καί προσκυνηταί.
Μέγα καί θαυμαστόν ἀληθῶς γεγονός ἑορτάζεται σήμερον ἐν τῇ ἱστορικῇ πόλει ὑμῶν Λύδδῃ, ἡ τῶν ἐγκαινίων μνήμη τοῦ ἀρχαιοπρεποῦς ἱεροῦ τούτου ναοῦ ἐπωνύμου τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, δηλονότι τῆς καταθέσεως τοῦ τιμίου σώματος αὐτοῦ.
Εἶναι δέ μέγα καί θαυμαστόν τό γεγονός τοῦτο, διότι ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἐκδυθείς σῶμα τό φθαρτόν, στολήν ἀθανασίας ὡς μάρτυς νικηφόρος, ἐπενεδύθη Χριστῷ». Ἡ στολή ἀθανασίας τῆς ὁποίαν ἐνεδύθη ὁ Ἅγιος Γεώργιος δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἀφθαρσίαν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ σώματός του, τό ὁποῖον μετεκομίσθη ἀπό τόν τόπον τοῦ μαρτυρίου του εἰς τήν ἐνταῦθα γῆν τῶν γεννητόρων του καί κατετέθη ἐν τῷ κενοταφίῳ, τό σῳζόμενον ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τούτου.
Ἀπολαμβάνουν ἰδιαιτέρας τιμῆς οἱ ἅγιοι μάρτυρες καί σύν αὐτοῖς ὁ μέγας Γεώργιος, διότι μέ τόν μαρτυρικόν του θάνατον ἀνεδείχθησαν μιμηταί τοῦ σταυρικοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ. Ἐπί πλέον ἐγένοντο κοινωνοί τοῦ μαρτυρικοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἄλλοι δέ ἀπόστολοι, οἱ μάρτυρες ἐβεβαίωσαν ἀφ’ ἑνός τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί ἐσφράγισαν ἀφ’ ἑτέρου μέ τό αἷμα των τήν ἀλήθειαν τῆς χριστιανικῆς πίστεως.
Σταυρῷ τόν ὑψωθέντα μιμούμενοι Χριστόν, λέγει ὁ μελῳδός ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, λελυτρωμένοι μάρτυρες σοφοί, τῷ αἵματι τοῦ σαρκί παθόντος δι’ ἡμᾶς ὑπέρ αὐτοῦ προθύμως εἵλεσθε, κενῶσαι τά οἰκεῖα αἵματα διό ἀπαύστως αὐτῷ συμβασιλεύετε.
Ὁ ἅγιος Γεώργιος, ἀγαπητοί μου, ὄντως συμβασιλεύει τῷ Χριστῷ.
Καί τοῦτο διότι «τόν σταυρόν γάρ τοῦ Χριστοῦ ἀράμενος ἐπ’ ὤμων τήν ἐκ διαβολικῆς πλάνης χερσωθεῖσαν γῆν ἐκαλλιέργησεν καί τήν ἀκανθώδη θρησκείαν τῶν εἰδώλων ἐκριζώσας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως κλῆμα κατεφύτευσεν».
Μέ ἄλλα λόγια, ὁ ἔνθεος ζηλωτής τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος, μέ τό μαρτυρικόν αὐτοῦ αἷμα ἐπεσφράγισε τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου, διά τοῦ ὁποίου ἐφωταγώγησε τά πέρατα τῆς γῆς καί ἀπεδίωξε τό σκότος τῆς εἰδωλομανίας καί τῆς θεοποιήσεως τῶν ἀντιχρίστων Ρωμαίων αὐτοκρατόρων.
Ἡ διά λόγου καί ἔργου ἀποδειχθεῖσα πίστις τοῦ Γεωργίου εἰς Χριστόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα, κατέστησεν αὐτόν συνόμιλον μέ τόν Πρωτομάρτυρα Στέφανον, ὡς τοῦτο καταδείκνυται ἐκ τῆς προσευχῆς αὐτοῦ ὀλίγον πρίν τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους αὐτοῦ εἰπών: «Δέσποτα Θεέ ἐπουράνιε, ἔπιδε ἐπί τῇ ταπεινώσει μου, ἐπάκουσόν μου δέομαι τῇ ὥρᾳ ταύτῃ καί πρόσδεξαι μου τήν ψυχήν ἐν εἰρήνῃ καί συναρίθμησον με τοῖς ἠγαπηκόσι τό Ἅγιον ὄνομά Σου. Συγχώρησον δέ καί τοῖς ἔθνεσιν (τοῖς εἰδωλολάτραις),δι’ ὅσα εἰς ἡμᾶς διεπράξαντο καί φώτισον, Κύριε, τούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας αὐτῶν εἰς τήν ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας, ὅτι πάντας θέλεις σωθῆναι…».
Οἱ προσευχητικοί οὗτοι λόγοι τοῦ ἁγίου Γεωργίου φανερώνουν τό ἀκραιφνές καί γνήσιον αὐτοῦ χριστιανικόν φρόνημα. Φανερώνουν ὅτι ὁ Γεώργιος εἶχε νοῦν Χριστοῦ, μιμούμενος τόν Ἀπόστολον Παῦλον λέγοντα: «ἡμεῖς δέ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν» (Α’ Κορ. 2,16). Τοῦτο σημαίνει ἀγαπητοί μου ὅτι μόνον ὁ ἀναγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγιου ἄνθρωπος δύναται νά κατανοήσῃ τήν δύναμιν τῆς θυσιαστικῆς καί σταυρικῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀγάπη κατά τόν θεῖον Παῦλον, «οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς», (Α’ Κορ. 13,5). Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀγάπην παραγγέλλει ὁ Θεός Λόγος, Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἰς τούς φιλοῦντας Αὐτόν λέγων: «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου καί μισήσεις τόν ἐχθρόν σου. Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καί διωκόντων ὑμᾶς», ( Ματθ. 5,44).
Τά πνευματικά αὐτά ὅπλα, δηλονότι τά τοῦ φωτός τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ παραγγέλλει διά τοῦ ζωντανοῦ παραδείγματός του, ὁ ἅγιος Γεώργιος νά ἀναλάβωμεν πάντες οἱ τιμῶντες αὐτόν. Καί τοῦτο διότι, ὡς λέγει ὁ θεῖος Παῦλος: « οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου», (Ἐφ. 6,12). Ἐξ ἄλλου τήν κτηνωδίαν τῶν κοσμοκρατόρων τοῦ σκότους τῆς συγχρόνου ἡμῶν ἐποχῆς ὑπαινίσσεται καί ὁ προφητάναξ Δαυΐδ λέγων: «ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμέ τό στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καί ὠρυόμενος» ( Ψαλμ. 21,14).
Ναί, ἀγαπητοί μου, ἡ πάλη καί ὁ πόλεμός μας εἶναι πρός τούς κοσμοκράτορας, πού ἄρχουν ἐπί τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων, τῶν βυθισμένων εἰς τό ἠθικόν σκότος, τό ὁποῖον ἐπικρατεῖ εἰς τόν αἰῶνα μας. Καλούμεθα λοιπόν νά παλαίσωμεν πρός τά πνευματικά ὄντα, τά ὁποῖα εἶναι γεμᾶτα πονηρίαν καί τά ὁποῖα κατοικοῦν εἰς τούς ὁρίζοντας πού εἶναι ἐπάνω ἀπό τόν ἀέρα: «…πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», (Ἐφ. 6,12).
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν πάλην, δηλονότι πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἀνέλαβε καί ἐξῆλθεν Τροπαιοφόρος ὁ φίλος καί μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος ὁ ἀξιοθαύμαστος, ὡς ἀναφωνεῖ καί ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας λέγων: «Νόες σου κατεπλάγησαν ὁρῶντες τήν ἀνδρείαν ἄνωθεν Γεώργιε, πῶς ἀγχεμάχοις ὅπλοις κατεπάλαισας ἄσαρκον ἐχθρόν, τόν πάλαι τούς Γενάρχας ἐν Παραδείσῳ πτερνίσαντα».
Δεηθῶμεν τοῦ Πατρός τῶν φώτων Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως διά πρεσβειῶν τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί τῶν ἱκεσιῶν τοῦ Πολιούχου ὑμῶν Γεωργίου τοῦ μεγαλομάρτυρος κατευθύνῃ τά διαβήματα ἡμῶν πρός λιμένα σωτήριον καί πρός φῶς τό ἀνέσπερον. Ἀμήν».

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ καθηγούμενος τοῦ προσκυνήματος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος παρέθεσε δεξίωσιν εἰς τό ἡγουμενεῖον, εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον διά τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ διά τό ποίμνιον καί διά τήν τιμήν τῆς παρουσίας αὐτοῦ εἰς τήν ἑορτήν.
Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος, ὑπεγράμμισε τό γεγονός ὅτι ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι οἰκουμενικός ἅγιος δι’ ὅλας τάς Ἐκκλησίας, μαρτυρήσας διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ.
Μετά τήν δεξίωσιν ταύτην, περί τήν μεσημβρίαν ὁ καθηγούμενος π. Νικόδημος καί τό Συμβούλιον τῆς Κοινότητος παρέθεσαν τράπεζαν εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Κοινότητος, εἰς τήν ὁποίαν τράπεζαν παρεκάθισεν ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, οἱ προσκληθέντες καί μετέχοντες εἰς τήν θ. Λειτουργίαν Πρέσβεις τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν εἰς Ἰσραήλ, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως Λύδδης, μέλη τῆς Κοινότητος καί ἄλλοι προσκεκλημενοι

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ιφτάρ και από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ιφτάρ και από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Μετά τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρέθεσε Ιφτάρ.... Αναλυτικά: 
Το εσπέρας της Τετάρτης, 3ης | 16ης Ιουλίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεκάλεσεν εις ῾Ιφτάρι᾽, ήτοι δείπνον επί τη λήξει της νηστείας της ημέρας αυτής των Μουσουλμάνων διά την εορτήν αυτών του Ραμαζανίου.
Το δείπνον τούτο έλαβε χώραν εις το ξενοδοχείον Μόβενπικ εις Ραμάλλαν, προσεκλήθησαν δε εις αυτό Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί συνδαιτυμόνες, όπως διά του δείπνου τούτου ενισχυθή η ειρηνική συμβίωσις συνυπάρξεως και συναργασίας μεταξύ των Χριστιανών και Μουσουλμάνων εις την Αγίαν Γην.
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήσαν ο κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, Υπουργός της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, ο κ. Αδνάν Χουσέινη, ο κ. Ήσσα Κασσισίγιε, Πρέσβυς του Παλαιστινιακού Κράτους εις το Βατικανόν, ο κ. Χάννα Αμήρε, Πρόεδρος της Επιτροπής επί των Χριστιανικών Υποθέσεων του Παλαιστινιακού κράτους κ.α.

H εορτή της Συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων στην Τιβεριάδα

 H εορτή της Συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων στην Τιβεριάδα (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η εορτή της Συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων στην Τιβεριάδα. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στ οσχετικό ανακοινωθέν, την Κυριακήν, 30ην Ιουνίου/13ην Ιουλίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων εις την προς τιμήν αυτών Ιεράν Μονήν παρά τον αιγιαλόν της δυτικής όχθης της Τιβεριάδος θαλάσσης εις το κέντρον αυτής ταύτης της σημερινής μεγάλης Ισραηλινής πόλεως της Τιβεριάδος.
 Εις τον Ναόν τούτον της Ιεράς ταύτης Μονής, διατηρούντα πολλά εκ των δομικών στοιχείων του αρχαίου Ναού και συνδεόμενον μετά του θαύματος του Κυρίου, εμφανισθέντος εις τους μαθητάς Αυτού μετά την Ανάστασιν και προστάξαντος αυτούς να ρίξουν τα δίκτυα εις τα δεξιά μέρη του πλοίου, (Ιωάν. 21,6) και ακολούθως να αριστήσουν, λαμβάνοντες εκ του οψαρίου και άρτου κειμένου επί της ανθρακιάς (Ιωάν. 21,9), όπερ και αποτελεί την αναστάσιμον Ευαγγελικήν περικοπήν του 10ου Εωθινού Ευαγγελίου των Κυριακών, προεξήρξε του Όρθρου και της θ. Λειτουργίας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και Ιερομονάχων των πλησιοχώρων Μονών του Πατριαρχείου, του ηγουμένου του Θαβωρίου Όρους Αρχιμανδρίτου π. Ιλαρίωνος, του ηγουμένου της Μονής ταύτης Αρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου και Ρωσοφώνων και Αραβοφώνων ιερέων της περιοχής, ψαλλόντων ιεροψαλτών των πλησιοχώρων Κοινοτήτων του Πατριαρχείου τη ευλαβεί συμμετοχή Ελλήνων προσκυνητών και Ρωσοφώνων και Αραβοφώνων πιστών.


Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 16 Ιούλιος 2014 12:53

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Εγκαινιάζεται η Εξαρχία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κύπρο


Από την Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων, ὃτι τό Σάββατον, 10ην Μαΐου, 2014 καί ὣραν 7.00, θά λάβῃ χώραν ὁ Ὂρθρος καί ἡ Τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς, τιμωμένου εἰς τήν Θείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἀνάληψιν καί εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου. (Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανού 4, Λευκωσία 1015).
Τῆς Τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων θά προστῇ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ. κ. Θεόφιλος ὁ Γ΄, καί θά ἀκολουθήσῃ Συλλείτουργον, μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, πλαισιουμένων τῶν Προκαθημένων καί ὑπό ἂλλων Ἱεραρχῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων καί Κύπρου.
Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. κ. Θεόφιλος, ἐπί τῷ γεγονότι τῶν Ἐγκαινίων, μεταφέρει πρός προσκύνησιν καί ἁγιασμόν τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, Τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἐνσωματούμενον εἰς τήν Ἱεράν Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου θά λάβῃ χώραν εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ὣραν 9.00 καί θά ἐκτίθεται πρός προσκύνησιν, ἀπό τῆς 9ης ἓως τῆς 11ης Μαΐου, ἑσπέρας, ὃτε ὁ Μακαριώτατος ἐπιστρέφει εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.
Εἰς τήν τελετήν ἀναμένονται νά παραστοῦν Ἀρχιερεῖς, Ἐκπρόσωποι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Βουλευταί, Πρέσβεις καί ἂλλοι ἐπίσημοι.
Τήν παραμονήν τῶν Ἐγκαινίων, Παρασκευήν, 9ην Μαΐου καί ὣραν 18.00, θά τελεσθῇ πανηγυρικός Ἑσπερινός, κατά τόν ὁποῖον θά χοροστατήσῃ ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος.
Τό Σάββατον, 10ην Μαΐου καί ὣραν 18.00 θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως τῆς Συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου.
Τήν Κυριακήν, 11ην Μαΐου καί ὣραν 6.30, ἂρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὂρθρου καί ἐν συνεχείᾳ, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία.
Ὣραν 18.00, θά τελεσθῇ δέησις πρό τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Στην Κύπρο την Παρασκευή ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Θα εγκαινιάσει το ναό της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου κομίζοντας και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου


του Αριστείδη Βικέτου


Κομίζοντας μικρό τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, του Σταυρού του Χριστού, για προσκύνηση και ευλογία των πιστών, έρχεται την Παρασκευή στην Κύπρο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, ο οποίος θα τελέσει τα εγκαίνια του ναού της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου, στην Λευκωσία.

Η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε  εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από τον πανίερο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα , θα γίνει την Παρασκευή, 10 Μαίου, στις 9 το πρωί στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, η οποία βρίσκεται κοντά στην Αρχιεπισκοπή. Το Τίμιο Ξύλο θα εκτίθεται  για προσκύνηση στην Εξαρχία μέχρι το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής.
Ο ναός της Εξαρχίας, ο οποίος θα εγαινιαστεί από τον Πατριάρχη Θεόφιλο, είναι αφιερωμένος στην Ανάληψη του Χριστού και στον Άγιο Ιερομάρτυρα Φιλούμενο τον Αγιοταφίτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Ορούντα  και μαρτύρησε το 1980 στο Φρέαρ του Ιακώβ, του οποίου ήταν φύλακας.
Το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα 6) στον ναό θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός , χοροστατούντος του Πατριάρχη Θεόφιλου. Την επομένη , Σάββατο, 10 Μαίου ( 7 π.μ.), θα αρχίσει η τελετή των εγκαινίων από τον Πατριάρχη Θεόφιλο και θα ακολουθήσει συλλείτουργο  με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και αρχιερείς από τις Εκκλησίες Ιεροσολύμων και Κύπρου.
Η Εξαρχία του Παναγίου Τάφου ανασυγκροτήθηκε τα τελευταία χρόνια με απόφαση του Πατριάρχη Θεόφιλου και τον διορισμό το 2006 ως Εξάρχου του Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεου.  Μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974 έδρα της Εξαρχίας ήταν η Μονή του Αγίου Χρυσοστόμου στο Κουτσοβέντι. Επίσης, η Εξαρχία έχει και άλλα μετόχια στα κατεχόμενα με ιστορική και αρχαιολογική αξία.
Ο κ. Τιμόθεος εργάστηκε  ακαταπόνητα για να ολοκληρωθεί  η ανέγερση του συγκροτήματος της Εξαρχίας , το οποίο , εκτός από τον ναό, περιλαμβάνει: διαμέρισμα του Πατριάρχη, Συνοδικό, Τραπεζαρία, Βιβλιοθήκη, Γραφεία, Ξενώνες. Το έργο υλοποιήθηκε με εισφορές Κυπρίων και μεγάλη χορηγία του ζεύγους Ίγκορος και Τατιανής Αλτούσκιν.  Την ανοικοδόμηση ανέλαβε η  εργοληπτική εταιρεία «Ανδρ. Μ. Ανδρονίκου ΛΤΔ», η οποία και χρηματοδότεισαι την έναρξη των εργασιών. Αρχιτέκτονες ήταν οι Ι. Αγησιλάου και Γ. Καλαβάς και Πολιτικός Μηχανικός ο Θ. Δημητρίου. Επειδή το συγκρότημα αναγέρθηκε στο χώρο παραδοσιακής οικίας, που ενσωματώθηκε σε αυτό, έγιναν εκσκαφές σε βάθος 4 μέτρων, οι οποίες  δεν απέδωσαν αρχαιολογικά ευρήματα. Επιφανειακά απομεινάρια οικιών στον  προαύλιον χώρο, καθώς και παλαιά υδατοδεξαμενή διατηρήθηκαν και εκτίθενται για το κοινό.

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Προσκυνηματική επίσκεψη στη Μονή Τιμίου Σταυρού των Ιεροσολύμων


Από την Ι.Μονή Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων
ς
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on gmailMore Sharing Services
Την Τετάρτη 2 Απριλίου και ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας, το Jerusalem Press Club και η Ομάδα Διαθρησκευτικού-Διαπολιτισμικού Διαλόγου, κατόπιν πρωτοβουλίας της επικεφαλής της Δρ. Άνχελα Μαρία Αρμπελάεθ, συνδιοργάνωσαν επίσκεψη-περιήγηση των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και Ισραηλινών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων. Τους 38 εκλεκτούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Γέροντας Κλαύδιος Πέππας, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής.
Συμμετείχαν οι συνεργάτες του Jerusalem Foundation, του China Radio International και Xinhua News Agency, του περιοδικού Israel Today και της IBA, IBA News και Kol Israel, του Jewish Telegraphic Agency (JTA) καθώς και των USA Today, International Business Times, Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Agence France Press, Belgian National Radio κ.άλ.  Ανάμεσά τους ο διακεκριμένος καθηγητής και συνθέτης Menachem Zur,  ο Dani Wassner της Jewish Federations of North America και ο συγγραφέας του περίφημου λευκώματος “Holy Land” για τις Ιερές Μονές στην περιοχή, φωτογράφος Hanan Isachar.
Με μεγάλο ενθουσιασμό οι προσκεκλημένοι απήλαυσαν την αποκλειστική περιήγηση με οδηγό τον Πάτερ Κλαύδιο και την Δρ. Αρμπελάεθ, ιδιαίτερα κατατοπιστική, στο Ναό, το Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη και το Καθολικό της Μονής. Είχαν επίσης την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις προς τον Ηγούμενο, για να γνωρίσουν τη μακραίωνη ιστορία, να θαυμάσουν τους πολύτιμους θησαυρούς και να πληροφορηθούν τη μεγάλη σημασία της Μονής για την ορθοδοξία και τον ελληνισμό στο κράτος του Ισραήλ.
Ήταν μια πολύ σημαντική και μεγάλης σημασίας εκδήλωση με ευρύτατη απήχηση, για τη γνωριμία και διάδοση της μακράς παράδοσης και του ανεκτίμητου πολιτισμικού πλούτου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
ΛΕΖΑΝΤΕΣ
-Τους 38 εκλεκτούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Γέροντας Κλάουντιο Πέππας, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής.
-Συμμετείχαν οι συνεργάτες της Jerusalem Foundation, του China Radio International και Xinhua News Agency, του περιοδικού Israel Today και της IBA, IBA News και Kol Israel, της Jewish Telegraphic Agency (JTA) καθώς και των USA Today, International Business Times, Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Agence France Press, Belgian National Radio κ.άλ.  Ανάμεσά τους ο διακεκριμένος καθηγητής και συνθέτης Menachem Zur
-Ο Dani Wassner της Jewish Federations of North America
-Με μεγάλο ενθουσιασμό οι προσκεκλημένοι απήλαυσαν την αποκλειστική περιήγηση με οδηγό τον Πατερ Κλαύδιο και την Δρ. Αρμπελάεθ, ιδιαίτερα κατατοπιστική, στο Ναό, το Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη και το Καθολικό της Μονής

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

FESTIVITIES AT THE PATRIARCHAL SCHOOLMarch- April 2014 – Jerusalem Patriarchate 
At 5.00 pm of Tuesday the 12th/25th of March 2014, a school feast took place on the hill of St Sion School to commemorate the 25th of March 1821.
Attending the festivities was His Beatitude Theophilos, Patriarch of Jerusalem, accompanied by the Patriarchal Commissioner, the Most Reverend Isychios, Metropolitan of Kapitolias; the President of the School Board and Elder Sacristan, His Eminence Isidoros, Archbishop of Hierapolis; the Elder Secretary-General, His Eminence Aristarchos, Archbishop of Constantina, and other Hagiotaphite Fathers.
Also attending the festivities was the Greek Consul-General to Jerusalem with his honourable wife and associates of his; Greeks from the Jerusalemite parish, Arab-speaking members of the Greek Orthodox Community of Jerusalem; nuns and pilgrims staying at the Holy Monastery of St Gerasimus of Jordan.
The festive event included a speech by the Acting Principle, philologist and theologian, monk f. Nikolas Zervis, due to illness of Principle Photios. The panegyric of the day was delivered by philologist Mr Theodoros Zygouris. Patriotic songs were performed under the direction of philologist Mr Panayiotis Antoniades, poems recited under the guidance of philologist Mrs Eleni Oikonomou, and two short plays performed under the direction of philologist Mr Constantinos Komodikis.
Both the speeches and the audiovisual material prepared by professor Spyridon Mexis, the recitations, songs, and plays performed by the students – albeit few in number – spoke of the trials, suffering, extermination and finally the rising of our nation after four centuries of cruel and merciless Turkish slavery. The also praised the brave struggles of our Fathers, clerics and laymen alike – Kolokotronis, Karaiskakis, Nikitaras, Markos Botsaris, Makrygiannis, Papaflessas, Athanasios Diakos – as well as thousands of innocent victims piling up from the proclamation of the Revolution by Germanos, Bishop of Old Patras on the 25th of March, until the liberation of our nation and the recognition of an independent state in 1832.
Feelings of pride for the ancestors overwhelmed those attending the festivities, as well as thoughts and speculations on the responsibility of the rulers of our nation and of any Greek citizen to emulate the ethos and way of life of our fathers instead of the numerous dubious and obscure models of contemporary life which have led our country and humanity in general to financial crisis.
Both His Beatitude and the Consul-General congratulated teachers and students on the success of the feast and urged them to devote themselves to the values of our nation and the Hagiotaphite Brotherhood.
From the Secretariat-General

DOXOLOGY FOR THE 193RD ANNIVERSARY OF 25 MARCH 1821March- April 2014 – Jerusalem Patriarchate 
In the morning of Tuesday, 12th/25th of March 2014, Doxology was held at the Katholikon of the All-holy Church of the Resurrection to commemorate the 193rd anniversary of the 25th of March 1821.
Leading the Doxology was His Beatitude Theophilos, our Father and Patriarch ofJerusalem, with co-officiating Hagiotaphite Fathers, Prelates, Priests, monks and deacons, in the presence of the Greek Consul-General to Jerusalem, Mr Georgios Zacharoudiakis and his honourable wife. Members of the Greek Parish, nuns, pilgrims and friends of Greece prayed with them.
Doxology was made in the form of supplication to God for the repose of the souls of those who fought for their faith and country and died during the battles after the 1821 Revolution; and in the form of praise to God for aiding the liberation of Greece after four centuries of bitter Turkish slavery.
Doxology was followed by progression to the Patriarchates.
There, His Beatitude addressed those present in Greek.
In response, the Consul-General read a Message from the Greek Foreign Minister, before inviting those gathered to a reception at the entrance of the hall. Acting Principle, f. Nikolaos Zervis, invited all to the festivities at the Patriarchal School of St Sion, scheduled to take place in the afternoon.
From the Secretariat-General

ISRAEL’S CIVIL ADMINISTRATION VISITS JERUSALEM PATRIARCHATE


March-April 2014 – Jerusalem Patriarchate 
On Thursday the 14th/27th of March 2014, the General  Military Commander of Israel’s Civil Administration in the occupied territories of Bethlehem, Jericho and Samaria, Mr David Menachem, visited the Patriarchate accompanied by the Military Commander of Bethlehem, Mr Yael, his assistant Mr Yazeed and the Director of the Christian Affairs Department, Mr Sesar Margie.
Mr Menachem inquired His Beatitude about the needs of the Patriarchate as regards the impending feast of Easter and facilitations for the faithful in terms of crossing the checkpoints from the occupied territories to Jerusalem.
His Beatitude thanked the Military Commander for his cooperation and asked that the significance of Easter to Christians residing in Jerusalem be taken into account in terms of facilitating the participation in the feast of Christians from the occupied territories as well as of pilgrims.
In the context of the visit, His Beatitude offered Mr Menachem a silver representation of the transfer of the cluster of grapes by Israeli spies having visited the city of Jericho.
From the Secretariat-General

THE FEAST OF THE VENERATION OF THE HOLY CROSS AT THE JERUSALEM PATRIARCHATEMarch-April 2014
On Sunday the 10th/23rd of March 2014, the feast of the Veneration of the Holy Cross was celebrated by the Patriarchate.
Vespers
From Saturday evening, at 2:00 pm, the 9th Hour was read out at the monastic church of Sts Constantine and Helen, followed by official progression to the Church of the Resurrection.
Veneration at the Holy Sepulcher was followed by entry into the katholikon, where the head of the feast, His Beatitude Theophilos, Patriarch of Jerusalem, rose to the throne, while their Holinesses the Members of the Synod venerated at the Golgotha and deacons performed the censing along the Holy Shrines. Upon conclusion of these, His Beatitude began reading the service of the Introductory Hymn whereas the Anoixantaria Hymns were chanted by cantors, the Head Cantor of the Church of the Resurrection, and the choir of the Holy Archbishopric of Athens School of Byzantine Music, under Archimandrite f. Irinaios.
The service of Vespers carried on with the breaking of the bread, in the presence of Hagiotaphite Fathers, monks, nuns and pilgrims.
On the day of the feast
On the morning of the Sunday of the Veneration of the Cross, at 7:00 am, began the official progression to the Church of the Resurrection.
The Divine Liturgy started at the Holy Sepulcher, led by His Beatitude. Co-officiating were the Most Reverend Isychios, Metropolitan of Kapitolias; their Eminences, Archbishops Aristarchos of Constantina, Methodios of Tabor, Theodosios of Sebaste, Demetrios of Lydda; and Hagiotaphite Archimandrites and Hieromonks. The Head Cantor of the Church of the Resurrection, and the choir of the Holy Archbishopric of Athens School of Byzantine Music under Archimandrite f. Irinaios, chanted in the Byzantine style while a crowd of faithful, both locals and pilgrims, participated in piety.
After the Holy Communion and the conclusion of the service, began the procession of the Holy Cross, thrice around the Holy Sepulcher and along the Holy Shrines.
This concluded the feast in the Church, before the official progression to the Patriarchates. There, His Beatitude addressed all present in Greek.
From the Secretariat-General

HIS BEATITUDE THE PATRIARCH OF JERUSALEM IN RAMALLAH


March-April 2014
On the evening of Friday the 15th/28th of March 2014, His Beatitude Theophilos, our Father and Patriarch of Jerusalem, led the service for the Fourth Stasis of the Salutations to Theotokos in the Holy Church of the Transfiguration of the Saviour for the Rum Orthodox, Arab-speaking Community of Ramallah, of the Palestinian State.
In this big city of the Palestinian Autonomy, the Patriarchate maintains a Community numbering approximately seven thousand members. The head of the Community is Hagiotaphite Archimandrite f. Galaktion, aided by Steward f. Yacoub.
His Beatitude was warmly received by the Hegoumen, Archimandrite Galaktion, f. Yacoub, members of the Church Board and the faithful, before proceeding to lead the Salutations of the Fourth Stasis. Co-officiating were the Patriarchal Commissioner, the Most Reverend Isychios, Metropolitan of Kapitolias; the Elder Secretary-General, His Eminence Aristarchos, Archbishop of Constantina; Metropolitan Alexander of Pereyaslav-Khmeltnisky and Vishnevsky, visiting from Ukraine; the Very Reverend Archimandrite Ieronymos; Archdeacon Evlogios and deacon Dionysios.
The Canon of Joseph the Hymnographer “Let me open my mouth” was chanted by cantor f. Yusef Il-Far while a crowd of men and women accompanied him with piety.
Before the Apolysis, His Beatitude addressed the congregation in Arabic, see link:  http://www.jp-newsgate.net/ar/2014/04/28/4325
Subsequently, in honour of cantor Yusef Il-Far’s contribution and service to the Church, His Beatitude presented him with the Medal of the Holy Sepulcher.
During this pastoral visit, during which His Beatitude was informed of the problems facing the Ramallah Community, thanks were extended by Hegoumen Galaktion, Members of the Church Board and Mr Yusef Il-Far for the honour bestowed upon him.
On this occasion, His Beatitude offered the amount of ten thousand euro (€10.000) for the Community’s Students Fund.
From the Secretariat-General