Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Η κοπή της Βασιλόπιττας εις την Πατριαρχικήν Σχολήν της Αγίας Σιώναπό το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - Εκ της Αρχιγραμματείας

Το απόγευμα της 1ης / 14ης Ιανουαρίου 2013, Πρωτοχρονιάς (π. η.) έλαβε χώραν η κοπή της Βασιλόπιττας εις την Πατριαρχικήν Σχολήν της Αγίας Σιών.

Δια την κοπήν της Βασιλόπιττας η Σχολή είχε διοργανώσει μικράν τελετήν με σύντομον προλόγισιν του Σχολάρχου μοναχού π. Φωτίου δια την σημασίαν των ημερών του Αγίου Δωδεκαημέρου και με ύμνους εκκλησιαστικούς και κάλαντα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα από τους ιεροσπουδαστάς της Σχολής.

Την τελετήν ταύτην ετίμησαν δια της παρουσίας αυτών η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριος Αθανασίου, ο αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Αντώνιος Σαμούτης, και Αγιοταφίται Πατέρες και άλλοι, καθηγηταί της Σχολής και τινες προσκυνηταί.

Κόπτων την Βασιλόπιτταν ο Μακαριώτατος, ηυχήθη καλάς πνευματικάς και μαθητικάς επιδόσεις εις τους δοκίμους της Σχολής δια το Νέον Έτος 2013 και επέδωσε ενί εκάστω Χριστουγεννιάτικον δώρον παρά του Πατριαρχείου ωσαύτως δε έπραξε και ο Γενικός Πρόξενος κ. Σωτήριος Αθανασίου, προσφέρων δώρον ενί εκάστω των δοκίμων.

Η τελετή της κοπής της Βασιλόπιττας έληξε δια του Πολυχρονισμού του Μακαριωτάτου, ευλογούντος τους δοκίμους και πάντας τους παρισταμένους.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Στα λευκά... και οι Άγιοι Τόποι φωτορεπορτάζ του Βαγγέλη Μπουγιώτη


Στα λευκά ντύθηκαν οι Άγιοι Τόποι καθώς ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο Ισραήλ, κάτι που δεν είναι και συχνό φαινόμενο για τη περιοχή. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τα χιονισμένα Ιεροσόλυμα από την Μονή του Προφήτη Ηλία μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ . Να σημειωθεί πως Ηγούμενος είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανδρέας Λογοθέτης.

Η παραμονή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO) από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - Εκ της Αρχιγραμματείας
Την Κυριακήν, 24ην Δεκεμβρίου 2012 /6ην Ιανουαρίου 2013, εωρτάσθη η εορτή της Παραμονής των Χριστουγέννων υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συμφώνως προς την ανέκαθεν κρατούσαν εις αυτό προσκυνηματικήν τάξιν και τυπικήν διάταξιν.
Ούτω, την πρωΐαν της ημέρας ταύτης την 10.30 π.μ. ώραν η Ισραηλινή Αστυνομία απέδωσε την εθιμοτυπικήν αυτής επίσκεψιν επί τη εορτή εις το Πατριαρχείον.
Την Αστυνομίαν  εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο Οποίος εν συνεχεία την 11.15 π.μ. ηγήθη της συνοδείας των Αγιοταφιτών Πατέρων και άλλων κληρικών από του Πατριαρχείου προς την Πύλην του Δαβίδ τη συνοδεία του  Προσκοπικού Σώματος.
Από της Πύλης του Πατριαρχείου τα μέλη της συνοδείας επεβιβάσθησαν εις τα οχήματα και έφθασαν εις την μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ  Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ηλιού.
Προ της Μονής υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον οι Δήμαρχοι της πόλως του Χωρίου των Ποιμένων και της Μπετζάλλας και οι προεστοί των πόλεων τούτων και η Ισραηλινή Στρατιωτική Διοίκησις της περιοχής Βηθλεέμ.
Μετά την υποδοχήν και την εν τω ναώ του προφήτου Ηλιού δέησιν, ηκολούθησε σύντομος δεξίωσις μετά προσφαγίου τινός εις την αίθουσαν της Μονής υπό του ηγουμένου αυτής Αρχιμανδρίτου π. Ανδρέου.
Εντεύθεν έλαβε χώραν η αναχώρησις της Πατριαρχικής συνοδείας τη συνοδεία τριών Ισραηλινών ιππέων έως και του στρατιωτικού ελέγχου 300 παρά τον τάφον της  Ραχήλ.
Ενταύθα ηνοίχθησαν αι θύραι του στρατιωτικού ελέγχου και διήλθε ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού. Διελθούσα και εισελθούσα εις το Παλαιστιακόν έδαφος, συνώδευσαν αυτήν οι Παλαιστίνιοι ιππείς κατά μήκος της οδού άχρι της πλατείας της πόλεως της Βηθλεέμ προ της Βασιλικής.
Περιχαρείς οι Χριστιανοί, Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι, ίσταντο δεξιά και αριστερά της οδού, υποδεχόμενοι τον Μακαριώτατον ουχί αθρόοι αλλά πολλοί παρά την πίπτουσαν βροχήν.
Τον Μακαριώτατον υπεδέχθη εις την πλατείαν της πόλεως ο Πατριαρχικός Επίτροπος εν Βηθλεέμ Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος, προσφωνών Αυτώ το «ευ παρέστητε». Εις την υποδοχήν παρίσταντο οι Αγιοταφίται Πατέρες και ο Αραβόφωνος κλήρος, ενδεδυμένοι τας ιερατικάς στολάς αυτών.η Δήμαρχος της Βηθλεέμ κ. Βέρα Γατάς, ο Νομάρχης, ο Αρχηγός της Αστυνομίας»  και τα σώματα των Προσκόπων της πόλεως.
Εν ψαλμωδία και επισήμω παρατάξει και τη εκατέρωθεν της συνοδείας υποδοχή πολλού λαού, του καιρού γαληνεύσαντος εν τω μεταξύ, η Πατριαρχική συνοδεία εισήλθεν εις την Βασιλικήν της Γεννήσεως
Άμα τη εισόδω εις την Βασιλικήν η Πατριαρχική συνοδεία κατηυθύνθη προς ανατολάς -η διέλευσις αύτη είναι αποκλειστικόν δικαίωμα των Ορθοδόξων- και φθάσασα προ του εικονοστασίου, στραφείσα δεξιά, κατήλθε δια της νοτίου εισόδου εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον δια προσκύνησιν εις τον αστέρα και την φάτνην.
Μετά την προσκύνησιν η συνοδεία ανήλθεν από της βορείου πύλης του Σπηλαίου εις τον προ του εικονοστασίου χώρον αποκλειστικής λατρείας των Ορθοδόξων, ένθα και ήρξατο η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού- αι Μεγάλαι Ώραι ανεγνώσθησαν την παρελθούσαν Παρασκευήν, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου του δεξιού χορού ψάλλοντος βυζαντινώ τω ύφει ελληνιστί υπό την διεύθυνσιν του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, του δε αριστερού αραβιστί υπό την διεύθυνσιν του Ρωμαιορθοδόξου κ. Λώρενς Σαμήρ.
Μετά την  λήξιν του Εσπερινού η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν δια της Βασιλικής και της πύλης του Βαπτιστηρίου εις το μοναστήριον, ένθα εις την ανακαινισθείσαν μεγάλην αίθουσαν και παρετέθη υπό του ηγουμένου και Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τράπεζα νηστήσιμος.
ΔΕΞΙΩΣΙΣ – ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΑΜΠΑΣ.
Το εσπέρας της παραμονής των Χριστουγέννων, 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ιανουαρίου 2013, έλαβε χώραν κατά την κρατούσαν τα τελευταία έτη συνήθειαν δεξίωσις εις το ανακαινισθέν ηγουμενείον, παρατεθείσα υπό του ηγουμένου και Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου προς τιμήν του; Προέδρου του Παλαιστινιακού Κράτους κ. Μαχμούντ Αμπάς Αμπού Μάζεν, συνεργατών αυτού και ανωτάτων κρατικών λειτουργών της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και προεστών και απλών μελών του Ορθοδόξου ημών ποιμνίου.
Εν αρχή της δεξιώσεως ταύτης η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τον Πρόεδρον Αμπού Μάζεν δια της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού αραβιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2013/01/06/1830/ και απένειμε αυτώ την ανωτάτην τιμητικήν διάκρισιν του Πατριαρχείου, ήτοι τον Μεγαλόσταυρον  του Παναγίου Τάφου  και το περιδέραιον της ειρήνης εις επιβράβευσιν των αγώνων αυτού δια την ειρήνην, την ευημερίαν, την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν του Παλαιστινιακού λαού και την συμπαράστασιν αυτού προς το Πατριαρχείον, την Μητέρα των Εκκλησιών και τους Χριστιανούς εις το πλαίσιον του Παλαιστινιακού Κράτους.
Αποδεχόμενος την τιμήν ταύτην ο Πρόεδρος του προσφάτως αναγνωρισθέντος Παλαιστινιακού Κράτους υπό της Διεθνούς Κοινότητος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και είπεν ότι θα φέρη πάντοτε τούτον ως ένδειξιν τιμής προς εαυτόν και το Παλαιστινιακόν Κράτος, η πρόσφατος γέννησις του οποίου συνέπεσε με την εορτήν των Χριστουγέννων, εορτήν της Γεννήσεως του Χριστού, αποστόλου της ειρήνης, της αδελφοσύνης και της ανθρωπιάς και ότι δια τας αξίας ταύτας θα συνεχίζη να αγωνίζηται καθώς και θα αγωνίζηται δια την πλήρη ανεξαρτησίαν του Παλαιστινιακού Κράτους και την εν αυτώ ειρηνικήν συνύπαρξιν Μουσουλμάνων και Χριστιανών.
Δια τούτων έληξεν η τελετή της εορτής της Παραμονής των Χριστουγέννων και οι μοναχοί απεσύρθησαν εις τα κελλία αυτών, οι δε λαϊκοί εις τους οίκους αυτών προς ανάπαυσιν εν όψει της νυκτερινής εορτής των Χριστουγέννων.

Η ημέρα των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η λαμπρή θεία λειτουργία στην βασιλική της Βηθλεέμ

Η ημέρα των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η λαμπρή θεία λειτουργία στην βασιλική της Βηθλεέμ από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - Εκ της Αρχιγραμματείας Η κυρίως εορτή των Χριστουγέννων ήρχισε το εσπέρας της 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ιανουαρίου 2013 περί την 10.30 μ.μ. ώραν δια της υποδοχής του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος, κ. Ησυχίου εις την νότιον μικράν είσοδον της Βασιλικής παρά το Βαπτιστήριον. Άμα τη υποδοχή υπό των ενδεδυμένων ιερέων η Αρχιερατική Ιερατική Συνοδεία διελθούσα δια της Βασιλικής ήλθε προ του εικονοστασίου και προεξάρχοντος του Αγίου Καπιτωλιάδος ήρξατο η ακολουθία του Όρθρου. Προϊούσης της ακολουθίας του Όρθρου, αφίχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και εισήλθεν εις το Ιερόν Βήμα. Ενταύθα προσήλθον οι Ιερείς και έλαβον ευλογίαν, ίνα ενδυθώσιν. Ευθύς αμέσως οι διάκονοι ενέδυσαν τον Μακαριώτατον και τους Αρχιερείς. Τούτων τελεσθέντων, περί την 12.00 μεσονύκτιον ώραν ήρχισεν από της Ωραίας Πύλης του εικονοστασίου η κάθοδος προς το Θεοδέγμον Σπήλαιον δια της νοτίου Πύλης αυτού και καθ’ ην στιγμήν ήρχισαν οι ψάλται να ψάλωσιν το Κάθισμα «Δεύτε ίδωμεν πιστοί , που εγεννήθη ο Χριστός». Της καθόδου εις το Άγιον Σπήλαιον προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, έχων δεξιά Αυτού τον παρασημοφορηθέντα Πρόεδρον της Παλαιστινιακής Αυτονομίας Εξοχώτατον κ. Μαχμούντ Αμπάς Αμπού Μάζεν, αριστερά τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριον Αθανασίου, δεξιά πάλιν τον εκπρόσωπον του κράτους της Ιορδανίας Ρωμαιο-Ορθόδοξον Υπουργόν κ. Μπασάμ Χαντανούν, προς ον προσέφερεν ως δώρον εικόνα της Θεοτόκου, ακολούθως δε και άλλους ανωτέρους κρατικούς λειτουργούς της Παλαιστινιακής Αυτονομίας ως τον κ. Αδνάν Χουσεΐν, Τάγιεμπ Αβδουλραχίμ, Χάννα Αμήρε, Χουλούντ Νταϊάμπες, Ζιγιάντ Μπάντακ και Αΐσσα Κασισίγιε, προπορευομένων δε των Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων και λοιπών κληρικών. Μετά την κάθοδον εις το Σπήλαιον, εψάλησαν οι Αναβαθμοί και ανεγνώσθη η κατά Λουκάν ευαγγελική περικοπή της Γεννήσεως «τω καιρώ εκείνω εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου»(Λουκ. 1,2) ελληνιστί και αραβιστί εν συνεχεία δε ανεγνώσθη το εορταστικόν Χριστουγεννιάτικον μήνυμα της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου ελληνιστί έχον ως έπεται: «Ο ουρανός και η γη, σήμερον ηνώθησαν, τεχθέντος του Χριστού. Σήμερον Θεός επί γης παραγέγονε, και άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε. Σήμερον οράται σαρκί, ο φύσει αόρατος, δια τον άνθρωπον». (Τροπάριον Λιτής Χριστουγέννων). Η ανά τα πέρατα του κόσμου Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει κατ’ αυτάς και πάλιν τας πανευφροσύνους, πανεκλάμπρους και πανενδόξους εορτάς των Χριστουγέννων. Εν τη τελέσει των εορτών τούτων η Εκκλησία αναμιμνήσκεται μετά χαράς, ευχαριστίας και δοξολογίας την ανείκαστον φιλανθρωπίαν του Θεού. Η φιλανθρωπία αύτη εξεδηλώθη εν τη δημιουργία του κόσμου και τη πλάσει του ανθρώπου πάλαι κατ’ αρχάς και τη αενάω και ακαταπαύστω Αυτού σοφή προνοία και κυβερνήσει εις το διηνεκές, Αύτη όμως υπερέβη παν μέτρον και όριον, πάντα νουν και πάσαν έννοιαν, ότε ο Θεός επ’ εσχάτων των χρόνων ηυδόκησε να επισκεφθή τον άνθρωπον εν τη πτώσει αυτού και ταπεινώσει, εν τη ταλαιπωρία αυτού και εξουθενώσει υπό της δουλείας του διαβόλου. Ότε κατά τον θεοφόρον Πατέρα Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης «ο αρχηγός της ζωής υπερβολή φιλανθρωπίας και αγαθότητος υπέρ ημών εκινήθη, ηράσθη της σωτηρίας του πλαστουργήματος Αυτού» και απέστειλεν εις τον κόσμον τον Υιόν Αυτού τον Μονογενή «γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμoν, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5). Τούτο το μυστήριον της προσλήψεως του ανθρώπου υπό του Θεού έλαβε χώραν εις το ιστορικόν γίγνεσθαι του ανθρώπου, εν τόπω και χρόνω, επί Καίσαρος Οκταβιανού Αυγούστου και εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Εις Βηθλεέμ της Ιουδαίας εγεννήθη κατά σάρκα ο εις Ναζαρέτ της Γαλιλαίας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου συλληφθείς, σαρκωθείς και ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ ημών και Λυτρωτής του κόσμου. Κατά τον θεηγόρον Πατέρα Άγιον Κύριλλον Αλεξανδρείας «ο Μονογενής Υιός του Θεού μένων φύσει Θεός, καθ’ ημάς γέγονεν άνθρωπος, συνήψεν ημάς δι’ Εαυτού τω Θεώ και Πατρί, αμνησικάκως απήλλαξε της διϊστώσης ημάς αμαρτίας και εδικαίωσε τη πίστει και γαρ Αυτός εστι η ειρήνη ημών». Τούτο το ξένον και παράδοξον μυστήριον η γη του Σπηλαίου τούτου και η εν αυτώ φάτνη των αλόγων ζώων υπεδέχθη. Ποιμένες αγραυλούντες εις την πλησιόχωρον αυτών κώμην των ποιμένων, προτραπέντες υπό των αγγέλων, ενταύθα προσήλθον και έκθαμβοι είδον «βρέφος κείμενον εν τη φάτνη» (Λουκ. 2, 16-17). Μάγοι εξ Ανατολών υπό αστέρος οδηγούμενοι, αφίχθησαν ενταύθα και «προσήνεγκον τα δώρα αυτών, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν εις τον τεχθέντα Βασιλέα» (Ματθ. 2,11). Άγγελοι έψαλλαν εις τον ουρανόν τον αγγελικόν ύμνον: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14). Το μήνυμα τούτο της ειρήνης και συνδιαλλαγής βιοι και διαλαλεί η Εκκλησία σήμερον έως εσχάτου της γης. Ιδιαιτέρως δε η των Ιεροσολύμων Εκκλησία, η Εκκλησία των Αγίων Τόπων και η εν αυτή Αγιοταφιτική Αδελφότης μετά του ευσεβούς ποιμνίου αυτής, εορτάζει το μυστήριον τούτο κατά την αρχαίαν αυτής τάξιν εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον και την επ’ αυτού ένδοξον Κωνσταντίνειον Βασιλικήν, την υπερβαίνουσαν την δύναμιν του χρόνου και τας ανθρωπίνους ιστορικάς πολιτικάς μεταλλαγάς και ισταμένην εις αψευδές μαρτύριον καταβάσεως του ουρανού προς την γην και συγκαταβάσεως του Θεού προς τον άνθρωπον. Από του Αγίου Τόπου τούτου η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διαλαλεί σήμερον και πάλιν προς όλα τα πέρατα του κόσμου ότι ο Χριστός ετέχθη και ο άνθρωπος ηλευθερώθη. Χριστός εταπεινώθη και ο άνθρωπος έως ουρανού ανυψώθη. Χριστός εφανερώθη και αι δυνάμεις του κακού απηλάθησαν. Χριστός διέφυγε και διεσώθη από της σφαγής εις Αίγυπτον και Ηρώδης ο θηριώδης έμεινε ληρώδης. Τα νήπια εθανατώθησαν ως πρώτοι μάρτυρες της του Χριστού ενανθρωπήσεως, κατά σάρκα γεννήσεως και επί γης ευεργετικής παρουσίας Αυτού, ακολουθηθέντα υπό εκατομμυρίων μαρτύρων εις την ζωήν και ιστορίαν της Εκκλησίας προς δόξαν Αυτού. Εν ταυτώ συμπάσχουσα η Εκκλησία Ιεροσολύμων προσεύχεται υπέρ των θυμάτων της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως, της βίας της τρομοκρατίας και του πολέμου, των προσφύγων, ιδιαιτέρως δε των εκ της Συρίας και λοιπών θυμάτων της εν αυτή μαινομένης συρράξεως και της δικαίας επιλύσεως του θρησκευτικού και πολιτικού προβλήματος της Μέσης Ανατολής. Από του θεοδέγμονος Σπηλαίου τούτου απευθύνομεν τας Πατριαρχικάς και Πατρικάς ημών ευχάς και ευλογίας παντί τω πληρώματι Ημών, τω διαβιούντι εις την επικράτειαν του Παλαιστινιακού κράτους, υπό την πεπειραμένην καθοδήγησιν και διακυβέρνησιν της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου του Παλαιστινιακού κράτους κ. Μαχμούντ Αμπάς – Αμπού Μάζεν, τον οποίον συγχαίρομεν δια την αναληφθείσαν υπ’ αυτού πρωτοβουλίαν της αναγνωρίσεως του Παλαιστινιακού κράτους υπό της Διεθνούς Κοινότητος και προς τον οποίον ευχόμεθα να ίδη εκπληρούμενον τον πόθον του Παλαιστινιακού λαού να ζήση εις το πλαίσιον του ιδίου αυτού κράτους υπό συνθήκας αξιοπρεπείας, ελευθερίας και ανεξαρτησίας, εν ειρήνη και ασφαλεία μετά των ομόρων αυτού λαών, εκφράζομεν δε Αυτώ τας ευχαριστίας Ημών δια την συμπαράστασιν Αυτού εις το ημέτερον Ρωμαιορθόδοξον ποίμνιον και την τιμητικήν παρουσίαν Αυτού εις την εορτήν ημών ταύτην καθως και εις τον εκπρόσωπον εν αυτή του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ιορδανίας Αμπντάλλα Ίμπν -Χουσεΐν κ. Μπασάμ Χανταντίν” και υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ήσσα Μούσλεχ αραβιστί: ( ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2013/01/07/1846/). Ακολούθως έλαβε χώραν η υπό του Μακαριωτάτου και των Αρχιερέων προσκύνησις εις τον αστέρα και την φάτνην, μεθ’ ην δε η συνοδεία εξήλθε δια της βορείου πύλης του Σπηλαίου και ήρξατο η λιτανεία τρις πέριξ της Βασιλικής εσωτερικώς, των ψαλτών ψαλλόντων τας καταβασίας «Χριστός Γεννάται δοξάσατε», «η Γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών» και το «Ακατάληπτόν εστι» και των πολυπληθών πιστών εν κατανύξει και χαρά μετεχόντων. Της κατανυκτικής και άμα μεγαλοπρεπούς ταύτης εορτίου ακολουθίας του Όρθρου των Χριστουγέννων μετά των ρυθμοτονικών και ιαμβικών Καταβασιών και της θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου εις την άνωθεν του Θεοδέγμονος Σπηλαίου Βασιλικήν της Γεννήσεως προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου και Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γέροντος Αρχιγραμματέως, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και πολλών ιερέων εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Ρωσίας παρεπιδημούντων και Ιεροδιακόνων, ψαλλούσης της χορωδίας του Πατριαρχείου υπό τον Πρωτοψάλτην του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτην π. Αριστόβουλον ελληνιστί και της χορωδίας της Βασιλικής της Γεννήσεως υπό του κ. Λώρενς Σαμούρ αραβιστί και πολλού λαού πληρούντος την Βασιλικήν, παρά τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, εν ευλαβεία και κατανύξει παρακολουθούντος. Εις το θεοδέγμον Σπήλαιον της Θείας Λειτουργίας προεξήρξεν ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος. Η Θεία Λειτουργία απέλυσε κατά την 3.30 π.μ. ώραν, συμφώνως τη καθεστωτική απαιτήσει, μετά δε την απόλυσιν παρέμεινε το πλήθος των πιστών εις την Βασιλικήν δια την θείαν Κοινωνίαν και το αντίδωρον. Τούτων λαμβανόντων χώραν, η Πατριαρχική Συνοδεία διασχίσασα την Βασιλικήν, ανήλθε δια της πύλης του Βαπτιστηρίου εις το Μοναστήριον, ένθα παρετέθη πλουσία εορταστική τράπεζα εις αυτήν και άλλους εκ των πιστών υπό του ευπρεπώς ανακαινίσαντος την μεγάλην αίθουσαν, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, ώστε να φιλοξενή πολλούς δια γεύματα η δια δείπνα. Του Μακαριωτάτου και των Αγιοταφιτών Πατέρων αναχωρησάντων την πρωΐαν, παρέμεινεν ο Τελετάρχης Αρχιμανδρίτης π. Πορφύριος, ο οποίος μετά την τράπεζαν κατήλθεν περί την 9.00π.μ. Ώραν, κατά το καθεστώς, από της Νοτίου Πύλης εις το Άγιον Σπήλαιον και ευσεβώς προσκυνήσας, ανεχώρησεν δι’ Ιεροσόλυμα. Δόξα τω εν Τριάδι Θεώ ημών τω καταξιώσαντι και πάλιν την Σιωνίτιδα Μητέρα των Εκκλησιών, ίνα εορτάση την μεγάλην αυτήν εορτήν εις τον τόπον της Γεννήσεως του Χριστού. Φωτογραφικό Υλικό

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - Εκ της Αρχιγραμματείας