Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και η εορτή της Πεντηκοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων


 

 
από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως η κατεξοχήν ημέρα η αφιερωμένη εις το Άγιον Πνεύμα, το Οποίον επεδήμησε επί τους Αγίους μαθητάς και αποστόλους του Κυρίου και εφώτισε αυτούς και ηγίασε και ανέδειξε πανσόφους, και εσαγήνευσε πάσαν την οικουμένην, εωρτάσθη μετά πάσης χαράς, αγαλλιάσεως και παραμυθίας υπό της Εκκλησίας της Αγίας Σιών, της Εκκλησίας του υπερώου, την Δευτέραν , 22αν Μαΐου /4ην Ιουνίου 2012, επί του λόφου της Αγίας Σιών.

Εν πρώτοις αφ’ εσπέρας, την Κυριακήν, έλαβε χώραν ο Εσπερινός μετά των ευχών της Γονυκλισίας εις το παρεκκλήσιον το εντός του κοιμητηρίου του Πατριαρχείου, του επί των ερειπίων της Βασιλικής της Αγίας Ελένης και ανατολικώς του κτιρίου της Ιερατικής Σχολής του Πατριαρχείου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου.

Την επομένην, κυριώνυμον ημέραν της εορτής, έλαβε χώραν η θ. Λειτουργία εις τον ιερόν ναόν της Αγίας Τριάδος, τον εντός του κτιρίου της Πατριαρχικής Σχολής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου και συλλειτουργούντων αυτώ ιερομονάχων, ιερέων και διακόνων.

Άμα τω πέρατι της θ. Λειτουργίας ήρξατο η κατά την προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν λιτανεία από της εν λόγω Εκκλησίας έως και του Τάφου του Δαβίδ και του υπερώου, επί του οποίου επεφοίτησε το Πανάγιον Πνεύμα εις τους Αγίους μαθητάς και αποστόλους.

Εις εκάστην των στάσεων ανεγνώσθη και μία ευχή της Γονυκλισίας, μία εν τω Ναώ άμα τη ενάρξει, μία εν τω σπηλαίω -κατακόμβη, δέησις ανεπέμφθη έμπροσθεν του Τάφου του προφητάνακτος Δαβίδ και μία εν αυτώ τω υπερώω, εν ω και απεκορυφώθη η λιτανεία. Εν τη επιστροφή έμπροσθεν της νοτίου πύλης του κοιμητηρίου ανεπέμφθησαν Τρισάγιον και δέησις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, πατέρων ημών των εν τω κοιμητηρίω ενταφιασμένων.
Η λιτανεία κατέληξεν εις τον Ναόν, εις ον εγένετο απόλυσις, μεθ’ ην έλαβε χώραν η δεξίωσις της Αρχιερατικής συνοδείας και παντός του εκκλησιάσματος υπό του Σχολάρχου μοναχού π. Φωτίου εις την αίθουσαν δεξιώσεων της Σχολής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 H Κυριακή της Πεντηκοστής
Την Κυριακήν, 21ην Μαΐου /3ην Ιουνίου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κατά την τυπικήν αυτού διάταξιν και την καθεστωτικήν προσκυνηματικήν τάξιν η εορτή της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος επί τους αγίους μαθητάς και αποστόλους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού του δι’ ημάς ενανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος, αναστάντος και ενδόξως εις ουρανούς αναληφθέντος.

Την εορτήν αυτήν ήρχισαν εορτάζοντες οι Αγιοταφίται Πατέρες ενωρίς την πρωΐαν της ως άνω ημέρας, Κυριακής της Πεντηκοστής, εις τον μοναστηριακόν αυτών Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δια της ακολουθίας του Όρθρου και της θ. Λειτουργίας άνευ των ευχών της Γονυκλισίας.

Τελειώσαντες την ακολουθίαν ταύτην την 7.00 π.μ. ώραν,  ηνώθησαν τω Μακαριωτάτω Πατρί αυτών και Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλω εις την πύλην του Πατριαρχείου και, των κωδώνων κρουομένων, κατήλθον ομού εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα μετά την προϋπάντησιν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και την προσκύνησιν εν αυτή και τω Παναγίω και Ζωοδόχω Τάφω, εισήλθον εις το Καθολικόν.

Εντεύθεν μερίς των Αγιοταφιτών ανήλθεν εις τα κελλία αυτών δι’ ολίγην ανάπαυσιν, μερίς δε άλλων παρέμεινε δια την Λειτουργίαν εις τον Πανάγιον Τάφον.

Της Λειτουργίας ταύτης προεξήρξε η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου,  ιερομονάχων Αγιοταφιτών, παρεπιδημούντων ιερέων και διακόνων.

Την εν τω Παναγίω Τάφω θ. Λειτουργίαν παρηκολούθησε μεγάλος αριθμός προσκυνητών εξ Ελλάδος και άλλων Ορθοδόξων χωρών και Ιεροσολυμίται της Ελληνικής Παροικίας και Αραβόφωνοι Ορθόδοξοι.

Μετά την απόλυσιν της θ. Λειτουργίας ήρχισε ο Εσπερινός της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος μετά των ευχών της Γονυκλισίας, αι οποίαι θεολογικώτατα και ποιητικώτατα,μεταδίδουν εις ημάς το κοσμοσωτήριον γεγονός της εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος την ημέραν της Πεντηκοστής. Αύται αναγνωσθείσαι προ του Αγίου Κουβουκλίου υπό του Μακαριωτάτου και των συλλειτουργούντων Αυτώ Αρχιερέων, εν δε τω Ιερώ του Καθολικού του Ναού της Αναστάσεως υπό των Αγιοταφιτών Πατέρων, κατελθόντων επί τούτω εν τω μεταξύ από της Μονής της μετανοίας αυτών των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.Δια των ευχών τούτων της Γονυκλισίας ετελέσθη ο Εσπερινός της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος και ούτως μετά την απόλυσιν αυτού, οι εν τω Καθολικώ Αγιοταφίται μετά του εν τω Παναγίω Τάφω προσεξάρχοντος της εορτής Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ανήλθον, των κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, εν πομπή εις τα Πατριαρχεία.

Ενταύθα ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τους Πατέρας και τους προσελθόντας προσκυνητάς δια της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού.

“Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν», (Ιωάν. 4,24), εδήλωσεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις την Σαμαρείτιδα γυναίκα.

Αυτό το θείον Πνεύμα είναι ο Παράκλητος, περί του οποίου ωμίλησεν ο Χριστός εις τους μαθητάς Του ολίγον προ του σταυρικού Αυτού πάθους λέγων: «αλλ’ εγώ την αλήθειαν λέγω υμίν• συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω. εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς• εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς• και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως», (Ιωάν. 16, 7-8).

Και εις μεν την Σαμαρείτιδα γυναίκα ο Χριστός εκήρυξεν ότι «ο Θεός Πνεύμα εστίν», εις δε τους μαθητάς Του απεκάλυψε την περί του θείου Πνεύματος αλήθειαν λέγων: «πέμψω προς υμάς τον Παράκλητον». Ο Παράκλητος δε ούτος είναι το Πνεύμα της Αληθείας, δηλονότι το Άγιον Πνεύμα, το Πνεύμα του Χριστού, λέγοντος «όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν• ου γαρ λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν», (Ιωάν. 16,13).

Το μέγα και παράδοξον γεγονός της ελεύσεως του Παρακλήτου, δηλονότι του Αγίου Πνεύματος, προς τους μαθητάς του Χριστού, αφ’ ενός προκατήγγειλαν οι Προφήται ως ο Ιωήλ λέγων «…εν ταις ημέραις εκείναις εκχεώ από του Πνεύματός μου … και προφητεύσουσιν», (Ιωήλ 2-23), και ο Ιεζεκιήλ λέγων: «Λήψομαι υμάς εκ των Εθνών και αθροίσω υμάς εκ πασών των γαιών … και το πνεύμά μου δώσω εν υμίν», (Ιεζεκ. 36, 24).

Αφ’ ετέρου, ως μαρτυρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, η έλευσις του Αγίου Πνεύματος έλαβε χώραν εις το Υπερώον, «ου ήσαν καταμένοντες οι μαθηταί του Χριστού» (Πραξ, 1-13), «…και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό.  και εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι• και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ’ ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος αγίου, και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι»,. (Πραξ. Β  1-4).

Την μεγάλην ταύτην εορτήν της Αγίας Πεντηκοστής και της του Αγίου Πνεύματος επιδημίας εορτάσαντες πανηγυρικώς και ευχαριστιακώς εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού συναθροισθέντες εκ των περάτων της οικουμένης, υψώσωμεν τας καρδίας ημών και εν ενί στόματι και μια καρδία δεηθώμεν του Αγίου Τριαδικού Θεού και μετά του ψαλμωδού είπωμεν: Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, Πνεύμα ευθές κάι ηγεμονικόν, «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών».
Αμήν”.

Μετά ταύτα ηκολούθησε ο χαιρετισμός και ο ασπασμός της χειρός του Μακαριωτάτου.
http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=9545

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Την Πέμπτην, 11ην /24ην του μηνός Μαΐου 2012, εωρτάσθη η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συμφώνως προς την τυπικήν αυτού διάταξιν και προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν εις τον Μοναστηριακόν Νάον των Αγιοταφιτών των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και επί του Όρους των Ελαιών.

Της ακολουθίας του Όρθρου και της θείας Λειτουργίας εις τον ιερόν ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προέστη χοροστατών η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Της ακολουθίας του Εσπερινού επί του Όρους των Ελαιών και επί του τόπου της εις ουρανούς Αναλήψεως του Κυρίου προεξήρξεν ως χοροστατών ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος.

Μετά την λήξιν του Εσπερινού, ο οσιώτατος μοναχός π. Αχίλλιος προσέφερεν εις το έναντι του προσκυνήματος της Αναλήψεως παρεκκλήσιον, το ανεγερθέν το πρώτον υπό του μακαριστού Αρχιμανδρίτου π. Ιωακείμ, αναψυκτικόν εις την Αρχιερατικήν συνοδείαν και πάντας τους προσκυνητάς.

Μετά ταύτα εψάλη ο κανών της εορτής μετά του Μικρού Αποδείπνου εις αυτό τούτο  το προσκύνημα της Αναλήψεως, εν ω και η αποτύπωσις του ποδός του Κυρίου, εν τω μέσω δε του Αποδείπνου ήρξατο λιτανεία έως και του ιερού Ναού των Γαλιλαίων Ανδρών εις την Μικράν Γαλιλαίαν, ένθα ανεγνώσθη το Α’  Εωθινόν Ευαγγέλιον και εψάλη ο Πατριαρχικός Πολυχρονισμός του ευλογήσαντος ενταύθα την λιτανείαν Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.Ακολούθως η λιτανεία επανήλθεν εις τον τόπον της Αναλήψεως, ένθα και ετελείωσε το Απόδειπνον. Κατά την νύκτα της εορτής ετελέσθη αγρυπνία εις το παρεκκλήσιον της Αναλήψεως επί του οποίου προϊστάμενος, ο οσιώτατος μοναχός π. Αχίλλιος.

Ανήμερα της εορτής ετελέσθη επί του αυτού ιερού προσκυνήματος πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου.

Εις ταύτην μετέβησαν πολλοί εντόπιοι πιστοί εξ Ιεροσολύμων και εξ άλλων περιοχών της Αγίας Γης και πολλοί προσκυνηταί. Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσήλθεν κατά την προσκυνηματικήν τάξιν και προσεκύνησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ακολούθως δε κατά την συνήθειαν προσέφερεν Αυτώ αφέψημα ο παρά το προσκύνημα της Αναλήψεως κατοικών ιμάμης.

Ενταύθεν αναχωρήσας ο Μακαριώτατος μετέβη εις το έναντι του προσκυνήματος Ναόν της Αναλήψεως, όπου εδεξιώθη υπό του προϊσταμένου αυτού οσιωτάτου μοναχού π. Αχιλλίου, έπειτα εις το Ρωσικόν Μοναστήριον και εις το προσκύνημα των Γαλιλαίων Ανδρών, εις την Μικράν Γαλιλαίαν, ένθα εδεξιώθη αυτόν ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος, προσφέρων ωά και γάλα, ως προσέφερε τη Αρχιερατική Συνοδεία, ότε αργότερον ήλθε, ληξάσης της θείας Λειτουργίας εις το Προσκύνημα της Αναλήψεως

Η εορτή της αποδόσεως του Πάσχα στο Ναό της Αναστάσεωςαπό το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Την Τετάρτην, 10ην /23ην του μηνός Μαΐου 2012, εωρτάσθη πανηγυρικώτατα εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως η εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα ως συμπλήρωσις και επισφράγισις της Πασχαλινής περιόδου. Κατά την ημέραν ταύτην εψάλη ο αναστάσιμος κανών και η όλη ακολουθία ως και εν τη ημέρα του Πάσχα.

Του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας ληξάσης εις το Καθολικόν του Ναού προεξήρξεν ο Γέρων Αρχιγραμματεύς, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερέων και Ιεροδιακόνων και συμμετεχόντων ευλαβών προσκυνητών και εντοπίων μελών της Εκκλησίας Ιεροσολύμων εν χαρά και ευλαβεία πολλή.

Της αναστασίμου θείας Λειτουργίας, η Αρχιερατική συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία και υπέβαλε τας ευχάς και τα σέβη αυτής εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον